Algemene voorwaardenDeze Gebruiksvoorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) zijn van toepassing ophet gebruik van de Dienst (zoals hieronder gedefinieerd).
Deze Gebruiksvoorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen u en Vaavio.nl.Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig, zodat u weet wat uw rechten enplichten zijn wanneer u gebruik maakt van de Dienst.


Artikel1 - Definities

1.1 In deze Gebruiksvoorwaarden worden de volgende begrippen meteen beginhoofdletter gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud. Onder dezebegrippen wordt verstaan:

Account Content - alle informatie die door deGebruiker via de Website toegankelijk wordt gemaakt, waaronder begrepen, maarniet beperkt tot de Profielen en de Vacatures;

Databank - de door Vaavio.nl aangelegdedatabase(s) met daarin Profielen en Vacatures;

Dienst - de dienst die Vaavio.nl aan deGebruiker verleent via de Website, waardoor de Gebruiker via de Account, onderde bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden,

(i) in het geval de Gebruiker Werkgever is, (een) Vacature(s) eneventuele andere Content (al dan niet geautomatiseerd) kan plaatsen; en toegangen inzage in de Databank met Profielen kan krijgen; of
(ii) in het geval de Gebruiker Werkzoekende is, een Profiel en eventuele andereContent kan plaatsen; en toegang en inzage in de Databank met Vacatures kankrijgen;

Gebruiker - de Werkzoekende en/of de Werkgever, diegebruik maakt van de Dienst;

Gebruiksvoorwaarden - deze gebruiksvoorwaarden van Vaavio.nl;

Inlogggegevens - de gebruikersnaam en wachtwoord vande Gebruiker om toegang te krijgen tot zijn of haar Account en om gebruik tekunnen maken van de Dienst;

IntellectueleEigendomsrechten -alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoalsauteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht,databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow eneenlijnsprestaties;

Partij - een partij (de Gebruiker en/of Vaavio.nl)bij deze Gebruiksvoorwaarden;

PrivacyStatement - hetprivacy statement van Vaavio.nl, beschikbaar op http://www.Vaavio.nl;

Profiel - een door een Werkzoekende geplaatstbericht waarin zijn of haar CV, gegevens, beschikbaarheid per vacaturetype,regio, dag en/of dagdelen e.d., zoals aangegeven op de Website, wordt vermeld;

Vacature - een door een Werkgever geplaatstbericht waarin werk wordt aangeboden en waarop door een Werkzoekende kan wordengereageerd;

Website - de website van Vaavio.nl ophttp://www.Vaavio.nl en alle onderliggende pagina’s;

Werkgever - de natuurlijke persoon ofrechtspersoon die als werkgever gebruik maakt van de Dienst;

Werkzoekende - de natuurlijke persoon die alswerkzoekende gebruik maakt van de Dienst.


Artikel2 Algemeen

 

 

2.1 Vaavio.nl is te allen tijde gerechtigd dezeGebruiksvoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actueleGebruiksvoorwaarden zullen op de Website te vinden zijn of worden tijdens hetgebruik van de Dienst onder de aandacht van de Gebruiker gebracht. Indien deGebruiker de Dienst blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van dezeGebruiksvoorwaarden, accepteert de Gebruiker daarmee de gewijzigde en/ofaangevulde Gebruiksvoorwaarden onherroepelijk. Indien de Gebruiker niet instemtmet de gewijzigde en/of aangevulde Gebruiksvoorwaarden, is zijn/haar enigemogelijkheid om de Dienst niet meer te gebruiken en zijn Account te beëindigen.

2.2 Partijen wijzen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemenevoorwaarden van de Gebruiker van de hand.


Artikel3 Toegang tot de Dienst

 

 

 

 

 

 

3.1 Onder de voorwaarden zoals gesteld in dezeGebruiksvoorwaarden, geeft Vaavio.nl de Gebruiker een beperkt, persoonlijk,herroepelijk, niet-exclusie, niet sub-licensieerbaar en niet-overdraagbaarrecht op toegang tot en gebruik van de Dienst en de Website alsmede om deContent in te zien en te gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciëledoeleinden.

3.2 Op de Website worden nadere voorwaarden gesteld waaronder de Gebruikergebruik kan maken van de Dienst. Deze nadere voorwaarden hebben onder meerbetrekking op de wijze waarop Vacatures en Profielen kunnen worden aangemaakten geplaatst.

3.3 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst moet de Gebruiker een Accountaanmaken op de manier zoals beschreven op de Website. De Gebruiker staat erjegens Vaavio.nl voor in dat de informatie die hij bij het aanmaken van zijnAccount verstrekt compleet, actueel en juist is. Het is uitdrukkelijk niettoegestaan om een Account op naam van een ander aan te maken. Tijdens deregistratie moet de Gebruiker tevens Inloggegevens opgeven, waarmee toegang kanworden verkregen tot zijn Account.

3.4 De Gebruiker staat er jegens Vaavio.nl voor in dat hij gerechtigd is om vande Diensten gebruik te maken en dat hij zal handelen in overeenstemming metdeze Gebruiksvoorwaarden. De Gebruiker vrijwaart Vaavio.nl voor aanspraken vanderden die gebaseerd zijn op de stelling dat het gebruik van de Dienst door deGebruiker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het plaatsen van Profielen,Vacatures of andere Content, op enigerlei wijze onrechtmatig is.

3.5 De Gebruiker is verantwoordelijk voor de correctheid en compleetheid van deverstrekte Content alsmede voor de aanpassing en/of aanvulling van de Contentindien deze niet langer correct is. De Gebruiker erkent en begrijpt dat decorrectheid, actualiteit en volledigheid van de verstrekte Content van grootbelang is voor de optimale werking van de Dienst.

3.6 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van zijnInloggegevens. Het is de Gebruiker niet toegestaan zijn Inlogggegevens aanderden te verstrekken dan wel derden op enigerlei wijze toegang te geven totzijn Account. De Gebruiker is aansprakelijk voor al het gebruik dat via deInloggegevens van de Dienst wordt gemaakt. Vaavio.nl mag ervan uitgaan dat deGebruiker daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met zijn Inloggegevens.Zodra de Gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handenzijn gekomen van onbevoegden, moet de Gebruiker Vaavio.nl daarvan op de hoogtestellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffendemaatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens.

3.7 Vaavio.nl behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of deInloggegevens van de Gebruiker te veranderen indien zij dit noodzakelijk achtin het belang van het functioneren van de Dienst.

3.8 Vaavio.nl is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enigeongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Website en/of Dienst door derden.


Artikel4 Gebruik van de Dienst


 

4.1 De Gebruiker aanvaardt dat de Website en de Dienst alleen defunctionaliteiten en overige eigenschappen bevatten zoals hij die aantreft opde Website en/of Dienst op het moment van gebruik (op “as is” basis). Vaavio.nlsluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringenvan welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkttot garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit,veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de Website en deDienst, tenzij anders is bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden.

4.2 De Gebruiker erkent en aanvaardt dat Vaavio.nl alleen een platform biedtwaarop Werkgevers en Werkzoekenden met elkaar in contact kunnen wordengebracht. Vaavio.nl heeft geen kennis van en/of bemoeienis met de Content enandere informatie die door de Gebruikers met behulp van de Website en/of Dienstter beschikking wordt gesteld. Vaavio.nl is dan ook niet verantwoordelijk voorwelke beslissing dan ook genomen op basis van Profielen of Vacatures. Vaavio.nlheeft nadrukkelijk geen bemoeienis met het contact dat naar aanleiding van deDienst tussen de Gebruikers wordt gemaakt noch met de eventuele afspraken en/ofovereenkomsten die uit dit contact voortvloeien.

4.3 De Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor allehandelingen die hij met behulp van de Website en/of Dienst verricht.

4.4 Vaavio.nl is te allen tijde gerechtigd de Dienst te wijzigen, aan te passenen/of te beëindigen, zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijkte worden jegens de Gebruiker. Indien de Gebruiker zich niet kan vinden in dedoorgevoerde aanpassingen en/of wijzigingen, is zijn enige mogelijkheid om deDienst niet meer te gebruiken en zijn Account te beëindigen.


Artikel5 Verplichtingen van de Gebruiker


 

5.1 Door het plaatsen van Vacatures, Profielen en/of andereContent geeft de Gebruiker Vaavio.nl toestemming deze Vacatures, Profielenen/of andere Content op de Website te plaatsen of anderszins aan te wenden voorhet verlenen van Diensten.

5.2 De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat de Vacatures, Profielen en/ofandere Content die zij ter beschikking stelt via de Dienst gebruikt kan wordendoor Werkzoekenden c.q. Werkgevers. Vaavio.nl aanvaardt geen enkeleaansprakelijkheid voor naleving van deze Gebruiksvoorwaarden door andereGebruikers.

5.3 Het is de Gebruiker niet toegestaan om Content te plaatsen die:

a. reclameboodschappen bevat;
b. verwijst naar andere vacatures en/of profielen die niet vermeld staan op deWebsite;
c. op onwaarheden is gebaseerd en/of misleidend is;
d. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevat dieeen geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijkkunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn omtechnische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen vanVaavio.nl te omzeilen;
e. bestaat uit het aannemen van een valse identiteit en/of het onterechtsuggereren dat de Gebruiker bij Vaavio.nl betrokken is;
f. gebruik maakt van andere dan de door Vaavio.nl goedgekeurde tools om deWebsite te doorzoeken dan wel die gebruik maken van data mining, robots ofandere middelen om gegevens te verzamelen;
g. gegevens van andere Gebruikers verzamelt via de Dienst om vervolgens deze Gebruikerste benaderen voor werk en/of geschikte kandidaten;
h. gegevens van andere Gebruikers gebruikt voor doeleinden anders dan die indeze Gebruiksvoorwaarden zijn genoemd, zonder nadrukkelijke schriftelijkevoorafgaande toestemming van Vaavio.nl;
i. in strijd is met enige geldende wet- en/of regelgeving;
j. inbreuk maakt op de rechten van Vaavio.nl en/of derden, waaronder begrepenmaar niet beperkt tot Intellectuele Eigendomsrechten of rechten met betrekkingtot de bescherming van privacy;
k. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig is; of
l. de belangen en goede naam van Vaavio.nl kan schaden.

5.4 Verder is het Gebruiker niet toegestaan om Vacaturescontinue te verversen met als doel beter vindbaar te zijn op de Website.

Buiten de in Artikel 5.3 genoemde redenen, kan Vaavio.nl een Vacature, Profielen/of andere Content verwijderen indien zij van mening is dat deze Vacature,Profiel en/of andere Content, om welke reden dan ook, niet voldoet aan degeldende wet- en regelgeving en/of deze Gebruiksvoorwaarden of wanneer die opeen andere wijze ongeschikt of ongewenst is.

5.6 De Gebruiker garandeert dat de door haar geplaatste Content, waaronderbegrepen maar niet beperkt tot de Vacatures en/of de Profielen, geen inbreukmaakt op (Intellectuele Eigendoms)rechten van derden. Indien een Gebruiker vanmening is dat bepaalde Content inbreuk maakt op zijn (IntellectueleEigendoms)rechten dan wel de (Intellectuele Eigendoms)rechten van een andereGebruiker of een derde, zal de Gebruiker Maakt de door de Gebruiker ditonverwijld aan Vaavio.nl melden via helpdesk@Vaavio.nl.

5.7 Vaavio.nl behoudt zich het recht voor om Content, waaronder begrepen maarniet beperkt tot (delen van) Vacatures en/of bedrijfsinformatie c.q. Profiel,in te korten, te wijzigen, te weigeren of te verwijderen van de Website, indiendit naar het oordeel van Vaavio.nl noodzakelijk is, zonder dat dit op enigerleiwijze kan leiden tot enig recht van de Gebruiker op schadevergoeding en/ofrestitutie, en/of aansprakelijkheid van Vaavio.nl. Het inkorten, wijzigen,weigeren en/of verwijderen kan onder meer plaatsvinden indien de GebruikerArtikel 5.3 overtreedt.


Artikel6 Verplichtingen van de Werkgever


 

6.1 Het is de Werkgever niet toegestaan om:

a. profielen te plaatsen op de Website;
b. de via de Dienst verkregen Content te vermenigvuldigen, openbaar te maken,door te verkopen, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins terbeschikking te stellen aan derden;
c. de door Werkzoekenden verstrekte contactgegevens te gebruiken voorcommerciële, ideële of charitatieve communicatie danwel andere ongevraagdecommunicatie, anders dan voor openstaande concrete Vacatures;
d. andere Werkgevers te benaderen met (geschikte) Werkzoekenden;
e. derden in te schakelen om één van de in dit Artikel vermelde handelingen teverrichten.

6.2 werkgever mag enkel actieve Profielen en contactgegevens vanWerkzoekenden uit de Databank gebruiken om de Werkzoekende te benaderen vooreen passende, concrete en openstaande Vacature.


Artikel7 Verplichtingen van de Werkzoekende


 

7.1 Het is de Werkzoekende niet toegestaan om:

a. Vacatures te plaatsen op de Website;
b. de via de Dienst verkregen Content te vermenigvuldigen, openbaar te maken,door te verkopen, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins terbeschikking te stellen aan derden;
c. de door Gebruikers verstrekte contactgegevens te gebruiken voor commerciële,ideële of charitatieve communicatie en/of anders dan te reageren op openstaandeconcrete Vacatures en/of voor andere ongevraagde communicatie;
d. andere Werkzoekenden te benaderen;
e. derden in te schakelen om één van de in dit Artikel vermelde handelingen teverrichten.


Artikel8 Betaling 


 

8.1 Alle offertes, inclusief aanbiedingen, van Vaavio.nl zijnvrijblijvend, tenzij daarin nadrukkelijk anders is vermeld.

8.2 Opdrachten van de Gebruiker aan Vaavio.nl binden Vaavio.nl pas nadat deopdracht door Vaavio.nl per e-mail is bevestigd, dan wel nadat Vaavio.nlkenbaar heeft gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst te zijn begonnen.

8.3 Voor gebruikmaking van sommige delen van de Dienst is een vergoedingverschuldigd. De hoogte van deze vergoeding wordt op de Website vermeld.

8.4 De prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.Alle vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.Prijswijzingen zijn niet van toepassing op reeds afgenomen Diensten.

8.5 Betaling vindt plaats op de manier zoals omschreven op de Website.

8.6 Indien gebruik wordt gemaakt van automatisch incasso, zorgt de Gebruikervoor een toereikend bank- of girosaldo, zodat het verschuldigde bedrag kanworden geïncasseerd. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid van deverstrekte bankgegevens, waaronder begrepen maar niet beperkt tot hetrekeningnummer en de tenaamstelling. De Gebruiker geeft Vaavio.nl toestemmingom het volledige bedrag per automatische incasso te incasseren.

8.7 Indien een periodieke betaling is overeengekomen, en/of niet perautomatisch incasso wordt of kan worden betaald, betaalt de Gebruiker binnen determijn die op de factuur is vermeld. Indien geen betalingstermijn is vermeldof anderszins schriftelijk overeengekomen, geschiedt de betaling door de Gebruikerbinnen veertien (14) dagen na factuurdatum.

8.8 Blijft betaling binnen de in Artikel 8.7 vermelde termijn uit, dan zal Vaavio.nlde Gebruiker een herinnering sturen waarbij Vaavio.nl zich het rechtvoorbehoudt om naast de overeengekomen bedragen tevens administratiekosten inrekening te brengen.

8.9 Indien de Gebruiker de betaling niet binnen de in de artikelen 8.7 en 8.8bedoelde termijn voldoet, zal Vaavio.nl de Gebruiker een aanmaning voor hetbetreffende bedrag zenden waarin bovenop de bedragen als bedoeld in voornoemdeartikelen tevens aanmaningskosten in rekening worden gebracht.

8.10 Vanaf het moment dat de automatische incasso voor de eerste keer wordtgeweigerd en/of gestorneerd en/of indien de Gebruiker enige factuur van Vaavio.nlniet binnen de betalingstermijn voldoet, is de Gebruiker automatisch inverzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie nodig is.

8.11 Enig beroep door de Gebruiker op opschorting en/of verrekening is niettoegestaan.

8.12 Ten aanzien van reeds betaalde bedragen dan wel bedragen die op grond vande Gebruiksvoorwaarden opeisbaar zijn geworden, vindt nimmer restitutie plaats.


Artikel9 Beschikbaarheid van de Dienst


 

9.1 Vaavio.nl is gerechtigd, zonder voorafgaand bekendmaking enzonder daarmee schadeplichtig te worden jegens de Gebruiker, de Website en/ofDiensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan tebeperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in hetkader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de Website en/of Dienst.

9.2 Vaavio.nl is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele entechnische wijzigingen en/of verbeteringen op de Website en/of in de Dienst aante brengen.

9.3 Vaavio.nl garandeert niet dat de Website en/of de Dienst te allen tijde enzonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Vaavio.nl is op geen enkelewijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens de Gebruiker voor enige schade dievoortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of(tussentijds) uitvallen van de Website en/of de Dienst.


Artikel10 Intellectuele Eigendomsrechten

10.1 De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot deWebsite en de Diensten, alsmede die via de Website en Diensten toegankelijkgemaakte informatie zoals de teksten, look-and-feel, templates van de Vacaturesen Profielen, video-, audio- en beeld- of fotomateriaal, met uitzondering vande Content, berusten bij Vaavio.nl en/of haar licentiegevers.

10.2 Ten aanzien van de door de Gebruiker op de Website geplaatste Content,verstrekt de Gebruiker aan Vaavio.nl een kosteloze, wereldwijd, onherroepelijk,sub-licentieerbaar en overdraagbaar recht om deze Content openbaar te maken ente verveelvoudigen voor zover dit in het kader van het aanbieden van de Dienstvereist is.

10.3 Het is de Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan om enige informatie dievia de Dienst of de Website toegankelijk wordt gemaakt, waaronder mede begrepenContent van andere Gebruikers, te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, tereverse engineren, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciëledoeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de indeze Gebruiksvoorwaarden genoemde doeleinden, tenzij Vaavio.nl of debetreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven dan wel dwingendNederlands recht zulk gebruik toestaat. 10.4 Het is de Gebruiker niettoegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot IntellectueleEigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of tewijzigen.

10.5 Niets in deze Gebruiksvoorwaarden is bedoeld om enig IntellectueelEigendomsrecht aan de Gebruiker over te dragen. De Gebruiker zal geenhandelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechtenvan Vaavio.nl zoals het registreren van domeinnamen, merken of Google AdWordsdie lijken op of identiek zijn aan enig object waarop Vaavio.nl IntellectueleEigendomsrechten heeft.


Artikel11 Databank

11.1 De Databank van Vaavio.nl is aan te merken als een databankin de zin van Artikel 1 aanhef en onder a van de Databankenwet. Vaavio.nl is deproducent van deze Databank en heeft in die hoedanigheid het uitsluitende rechtom toestemming te verlenen voor het gebruik van gegevens uit deze Databank. DeGebruiker mag gegevens uit de Databank alleen gebruiken voor zover het gebruikop grond van deze Gebruiksvoorwaarden en voor uitvoering van de Dienst istoegestaan. De Gebruiker mag niet, zonder schriftelijke voorafgaandetoestemming van Vaavio.nl, een substantieel gedeelte van de inhoud van deDatabank opvragen en hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoudvan de Databank herhaald en systematisch opvragen en hergebruiken in de zin vande Databankenwet.

11.2 In aanvulling op Artikel 5.3 is het de Gebruiker niet toegestaan om oponeigenlijke wijze gebruik te maken van de Dienst. Dit houdt onder meer in dathet de Gebruiker niet is toegestaan enige soft- en/of hardware matige toolsen/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) tegebruiken, voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via deDatabank toegankelijke gemaakte informatie, dan wel om de Databank op enigerleiandere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijzete gebruiken en/of in te zien.


Artikel12 Privacy

12.1 Tijdens het aanmaken van het Account en gedurende hetverlenen van de Dienst, verstrekt de Gebruiker (persoons)gegevens aan Vaavio.nl.Deze (persoons)gegevens zullen conform het Privacy Statement van Vaavio.nl ende toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt.


Artikel13 Aansprakelijkheid

13.1 Vaavio.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voorschade ten gevolge van het verlenen van de Dienst dan wel uit onrechtmatigedaad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

13.2 Indien Vaavio.nl aansprakelijk is jegens de Gebruiker voor schade uitwelke hoofde dan ook, is Vaavio.nl uitsluitend aansprakelijk voor directeschade die de Gebruiker lijdt als gevolg van een aan Vaavio.nl toerekenbare tekortkomingen/of onrechtmatige daad tot een bedrag ter grootte van de vergoedingen die Vaavio.nlgedurende een periode van drie (3) maanden voorafgaand aan de gebeurteniswaaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, heeft betaald gekregen van deGebruiker. De totale aansprakelijkheid onder de overeenkomst zal nooit meer danEUR 1.000,- (duizend Euro) bedragen.

13.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a. materiële schade aan zaken;
b. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, dieals gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust mochten wordenverwacht;
c. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak.

13.4 Iedere aansprakelijkheid van Vaavio.nl voor andere dandirecte schade, zoals beschreven in Artikel 13.3, waaronder in ieder gevalbegrepen gevolgschade, is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt onder meerbegrepen, winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade doorbedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling vangevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronischegegevens en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer.

13.5 De in dit Artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet vantoepassing in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Vaavio.nl zelfen/of haar leidinggevenden.


Artikel14 Overmacht

14.1 Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in denakoming van de overeenkomst door Vaavio.nl indien sprake is van overmacht.

14.2 Onder overmacht wordt onder meer begrepen ziekte van werknemers en/ofafwezigheid van voor de levering van de Dienst cruciale medewerkers,onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer,overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen vantoeleveranciers van Vaavio.nl, tekortkomingen van door Vaavio.nl ingeschakeldederden, storingen in de verbinding met internet, hardwarestoringen, storingenin (telecommunicatie)netwerken en andere onvoorziene omstandigheden.

14.3 Indien de overmacht ten minste dertig (30) dagen voortduurt, zijn beidePartijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat zij gehouden zijntot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding.
 


Artikel15 Duur & Beëindiging

15.1 De Gebruiker heeft het recht om op elk gewenst moment hetgebruik van de Dienst te staken en zijn Account te beëindigen.

15.2 Vaavio.nl en de Gebruiker hebben het recht de overeenkomst tot gebruik vande Website en de Dienst te ontbinden indien de andere Partij toerekenbaartekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen onder de overeenkomst endeze Partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijkeingebrekestelling te hebben ontvangen, waarbij een redelijke termijn gesteldwordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort blijft schietenin de nakoming daarvan.

15.3 De door Vaavio.nl voor ontbinding verrichte prestaties en de daarmeesamenhangende betalingsverplichting zullen in het geval van ontbinding geenvoorwerp van ongedaanmaking zijn.

15.4 Vaavio.nl wijst Werkzoekende er op dat hij geen gebruik kan maken van deafkoelingstermijn zoals vermeld Artikel 7:46d lid 1 BW. De Dienst wordt door Vaavio.nlnamelijk direct met instemming van Werkzoekende uitgevoerd, zoals bedoeld inArtikel 7:46i lid 5 onder 1 BW.

15.5 In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Vaavio.nl ten dienstestaan, is Vaavio.nl te allen tijde zonder opgave van redenen, zondervoorafgaande uitleg en onder op enige wijze schadeplichtig te worden jegens deGebruiker, gerechtigd om:

a. de activiteiten van de Gebruiker in verband met de Dienst(tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen;
b. het Account tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen; en/of
c. Content te verwijderen.


Artikel16 Boetebeding 

 

16.1 Indien Gebruiker artikelen 5, 6 en/of 7 van dezeGebruiksvoorwaarden schendt, is deze Gebruiker Vaavio.nl per overtreding,zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat rechterlijketussenkomst vereist is, een direct opeisbare boete van EUR [invoeren],--verschuldigd, onverminderd de uitoefening van overige aan Vaavio.nl toekomenderechten waaronder begrepen maar niet beperkt tot het vorderen van schadevergoeding.


Artikel17 Varia

17.1 Op deze Gebruiksvoorwaarden en al het gebruik van de Diensten de Website is Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het WeensKoopverdrag (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten.

17.2 Alle geschillen die tussen de Gebruiker en Vaavio.nl ontstaan, zullenworden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Amsterdamtenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere rechter moetworden voorgelegd.

17.3 Vaavio.nl mag rechten en verplichtingen die uit deze Gebruiksvoorwaardenvoortvloeien overdragen aan derden en zal de Gebruiker daarvan op de hoogtestellen. Indien de Gebruiker deze overdracht van verplichtingen aan een derdeniet acceptabel vindt, kan de Gebruiker het gebruik van de Dienst staken enzijn Account beëindigen.

17.4 Is of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijvende Gebruiker en Vaavio.nl aan het overblijvende gedeelte verbonden. Vaavio.nlzal het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn enwaarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van dezeGebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldigegedeelte.